مدپا : مدیریت، دانش، پویش، ارتقاء


ردیف

عنـــــوان

نشانی اينترنتی

1

وزارت امور خارجه

www.mfa.gov.ir

وزارت علوم و تحقيقا ت و فن آوري

www.mche.or.ir

3

وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشكي

www.hbi.dmr.or.ir

4

وزارت جهاد كشاورزي

www.moa.or.ir

5

وزارت نفت

www.nioc.org

6

وزارت نيـرو

www.moe.or.ir

www.news.moe.org.ir

7

وزارت بازرگاني

www.irtp.com

8

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

www.farhang.gov.ir

9

وزارت صنايع و معادن

www.mmm.gov.ir

10

وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات

www.ict.gov.ir

11

گمرك ايران

www.irica.org

12

سايت ولايت مقام معظم رهبري

www.wilayah.org

13

سايت رياست جمهوري

www.president.ir

14

صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

www.irib.com

15

شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران

www.iranair.co.ir 

www.iranair.com

16

سازمان بهزيستي

www.behzisty.org

www.behzisty.net

17

سازمان منطقه آزاد كيش

www.kfzo.com

18

سازمان منطقه آزاد قشم

www.qeshm.org

19

سازمان تربيت بدني

www.iranpeo.org

20

بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي

www.m-found.org

21 

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

www.persianacademy.ir

22

اتاق ايران در امور بين اللمل

www.iccim.org

23

مركز بين اللملي گفتگوي تمدنها

www.dialoguecentre.org

24

مركز امور مشاركت زنان

www.women.or.ir

راههای ارتباطی با شرکت مدپاyoutube