مدپا : مدیریت، دانش، پویش، ارتقاء


 

ردیف

عنـــــوان

نشانی اينترنتی

1

انجمن بتن ایران

www.ici.ir

2

انجمن مدیریت کیفیت ایران

www.iranqms.ir

3

انجمن کشتی رانی و خدمات وابسته

http://saoi.ir

4

انجمن سیمان کشور

http://www.cementassociation.ir

5

انجمن آمار ایران

http://www.irstat.ir

6

انجمن مکانیک ایران

http://www.isme.ir

7

انجمن مفاخر معماری ایران

http://ammi.ir

8

انجمن شیمی ایران

http://ics.ir

9

انجمن سازندگان، تجهیزات صنعتی ایران

http://www.satsa.ir

10

انجمن خوردگی ایران

http://www.ica.ir

11

انجمن تخصصی فناوری اطلاعات

http://itpro.ir

12

انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور

http://imedss.ir/

13

انجمن صنعت تاسیسات ایران

http://www.ishrai.com

14

انجمن لجستیک ایران

http://www.ilscs.ir

15

انجمن زمین شناسی ایران

http://geosociety.ir

16

 انجمن علمي مهندسي صنايع -ايسا

http://iessa.ir/

17

انجمن هیدرولیک ایران

http://iha.ir

18

انجمن هوا فضای ایران

http://www.ias.ir

19

انجمن مدیریت ایران

http://www.iranmanagement.org

20

انجمن ملی آبیاری و زهکشی ایران

http://iaid.ir

21

انجمن علمی ریخته گری ایران

http://www.irfs.ir

22

انجمن علمی تجارت الکتریکی ایران

http://www.ieca.ir

23

انجمن مهندسی ارزش ایران

http://www.sive.org

24

انجمن تونل ایران

http://www.irta.ir

25

انجمن مهندسی صنایع ایران

http://www.iiie.ir

26

انجمن علمی انرژی بادی ایران

http://www.irwea.org

27

انجمن صنایع نساحی ایران

http://www.aiti.org.ir

28

انجمن بهره وری ایران

http://irpa.ir

29

انجمن مهندسین راه و ساختمان ایران

http://www.isce-ir.com

30

انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران

http://iranwra.com

راههای ارتباطی با شرکت مدپاyoutube